6 things to know about titanium tubetitanium tubes